Nasza oferta

Zarządzanie zasobami pracy obejmuje całokształt polityki firmy związanej z pracownikiem i różnymi aspektami jego funkcjonowania w organizacji, od momentu pierwszego kontaktu pracownika z firmą w chwili rekrutacji poprzez jego zatrudnienie, wprowadzenie do firmy, rozwój, szkolenia, awans, oceny okresowe, wynagradzanie, motywowanie, opiekę socjalną, naliczanie płac, aż do odejścia z pracy.

Naszym celem jest wspieranie Klienta w efektywnym zarządzaniu zasobami ludzkimi na każdym z tych etapów.

Zarządzanie zasobami ludzkimi to także formalne funkcjonowanie organizacji w relacji z pracownikiem. Jest ono określone poprzez regulamin pracy i regulamin organizacyjny, system wynagradzania i premiowania, regulamin funduszu świadczeń socjalnych, a także układ zbiorowy pracy. Jako firma doradcza pomagamy wypracować najkorzystniejsze z punktu widzenia strategii i celów firmy zasady jej funkcjonowania.

Wspomagamy naszych Klientów w komunikacji wewnętrznej, w relacjach z organizacjami związkowymi, partnerami społecznymi i takimi instytucjami zewnętrznymi jak urzędy pracy oraz okręgowe inspektoraty pracy, urzędy skarbowe, ZUS.

W ramach prowadzonej działalności oferujemy:

  • Usługi Księgowe i kadrowo-płacowe
  • Doradztwo i Konsulting
  • Business Process Outsourcing (BPO)
  • Szkolenia

Biuro rachunkowe posiada pełne ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej
Działalność biura rachunkowego prowadzimy w oparciu o Świadectwo Kwalifikacyjne Ministra Finansów nr 28165/2008 na usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych.