konsulting

Przeciwdziałanie mobbingowi i dyskryminacji w miejscu pracy

Pomyślność organizacji może być zagrożona przez zjawiska i zdarzenia, które zniweczą wysiłek pracy całych zespołów ludzkich. Generalnie zagrożenie powoduje, że poczucie bezpieczeństwa maleje bądź zupełnie zanika wywołując tym samym sytuację kryzysową, stresującą, wpływającą na zmiany w organizacji. Zagrożenia można podzielić na trzy grupy:

  • pojawiające się w biznesowym otoczeniu firmy, mające postać trendów rynkowych, finansowych, technologicznych itp., których zarząd firmy może nie dostrzec w porę i doprowadzić np. do zacofania firmy,
  • dotyczące zachowań pracowniczych wobec pracodawcy np. jeśli członkowie personelu będą kradli należne do firmy mienie, sprzedawali tajne informacje lub w inny sposób szkodzili firmie,
  • oddziałujące w sposób negatywny na pracowników (m.in. zastraszenie, stres, mobbing lub/i dyskryminacja, obrażenia fizyczne czy uszkodzenia ciała) i/ lub na majątek firmy (szkody) np. pożar, gwałtowane nieprzewidywalne zachowanie osób niezrównoważonych psychicznie czy napad.

Zgodnie z prawem, każdy pracodawca zobowiązany jest zapobiegać dyskryminacji i mobbingowi oraz stosować odpowiednią politykę prewencyjną i reagować w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości. Takie działania służą nie tylko ograniczaniu ryzyka odszkodowawczego firmy, lecz także budowaniu wizerunku atrakcyjnego i odpowiedzialnego pracodawcy. Oferujemy działania mające na celu zapobieganie mobbingowi i dyskryminacji w miejscu pracy polegających na:

  • audytach organizacji,
  • tworzeniu procedur i niezbędnych dokumentów (regulaminy, procedury postępowania, kodeks etyczny, procedury antydyskryminacyjne i antymobbingowe),
  • monitorowaniu działań niepożądanych,
  • warsztatach menadżerskich.

Ponadto, proponujemy wsparcie i doradztwo w zakresie bezpieczeństwa, polegające na kontroli jakości kwalifikacji personelu poprzez rekrutację i selekcję, audyt personalny, badanie lojalności personelu, stworzenia procedur ochrony informacji niejawnych oraz obiegu dokumentów, systemy umów o zakazie konkurencji zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Biuro rachunkowe posiada pełne ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej
Działalność biura rachunkowego prowadzimy w oparciu o Świadectwo Kwalifikacyjne Ministra Finansów nr 28165/2008 na usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych.