konsulting

Negocjacje społeczne

W ramach prowadzonej działalności obejmujących negocjacje społeczne oraz współdziałanie pracodawcy ze związkami zawodowymi oferujemy:

  • Analizy stosunków pracodawca-organizacje związkowe – badamy wzajemne relacje stron, szukamy aktualnych lub potencjalnych przyczyn konfliktów, przedstawiamy diagnozę i rekomendujemy dalszy sposób postępowania – w przypadku projektów dotyczących długofalowych procesów zmian w organizacji opracowujemy strategie współdziałania z organizacjami związkowymi,
  • Bieżące doradztwo w zakresie indywidualnych i zbiorowych stosunków pracy obejmujące swym zakresem pomoc w interpretacji przepisów  prawa pracy, przygotowywanie projektów porozumień, pism i odpowiedzi, uczestnictwo w spotkaniach roboczych, prowadzenie prezentacji i szkoleń,
  • Szkolenia dotyczące prawnych aspektów i zasad funkcjonowania organizacji związkowych u pracodawcy oraz warsztaty w trakcie, których przeprowadzamy gry negocjacyjne.

Jesteśmy dyspozycyjni i w każdej chwili reagujemy na zgłoszony przez Klienta problem.

Biuro rachunkowe posiada pełne ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej
Działalność biura rachunkowego prowadzimy w oparciu o Świadectwo Kwalifikacyjne Ministra Finansów nr 28165/2008 na usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych.