konsulting

Zakładowe prawo pracy

Zarządzanie zasobami ludzkimi to także, formalne funkcjonowanie organizacji w relacji z pracownikiem. Jest ono określone poprzez regulamin pracy i regulamin organizacyjny, system wynagradzania i premiowania, regulamin funduszu świadczeń socjalnych, a także układ zbiorowy pracy. Opracowujemy, analizujemy, weryfikujemy, negocjujemy:

  • Regulaminy pracy, wynagradzania, premiowania, ZFŚS
  • Układy zbiorowe pracy
  • Porozumienia z organizacjami społecznymi

Biuro rachunkowe posiada pełne ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej
Działalność biura rachunkowego prowadzimy w oparciu o Świadectwo Kwalifikacyjne Ministra Finansów nr 28165/2008 na usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych.